Aquest és l'espai des d'on pots accedir a la relació d’ajuts atorgats per l'ens. De cadascun se n'especifiquen, entre d'altres aspectes, l'import i l'àmbit als quals fa referència.

En aquest apartat podeu consultar els ajuts atorgats per l'Ajuntament del Masnou.

Ajuts atorgats per urgència social

En aquest apartat es recull un resum dels ajuts econòmics de caràcter social atorgats per l’Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS) de l’Ajuntament del Masnou en exercici de la competència municipal pròpia en matèria d’avaluació i informació de situacions de necessitat social i atenció immediata a persones en situació o risc d’exclusió social (art. 25.2.e de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local).

La concessió d’aquest ajuts es regula al Reglament municipal de prestacions econòmiques de caràcter social de l’Ajuntament del Masnou, aprovat pel Ple en la sessió del 21 de juny de 2012.

Segons aquest Reglament, el concepte dels ajuts pot ser algun dels següents:

  1. Accés o manteniment d’habitatge habitual
  2. Desplaçaments per atenció sanitària
  3. Alimentació i higiene
  4. Atenció als infants
  5. Atenció a la gent gran
  6. Integració sociolaboral
  7. Altres

Dades:

  • Ajuts atorgats durant els anys 2016, 2017, 2018 i 2019, dades mensuals. Excel.

 

Ajuts atorgats per concurrència competitiva

En aquest apartat es recullen els ajuts atorgats per l’Ajuntament del Masnou com a fruit de convocatòries públiques, a tercers que compleixen determinats requisits.

Podeu consultar la informació de les concesions d'ajuts atorgats a partir de l'any 2019 a la base de dades nacional de subvencions de l'estat (BDNS) a l'enllaç següent: https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/ca/concesiones/organo/L01081189

La informació anterior a 2019 i alguns ajuts que es registren a la BDNS és la següent:

  • Ajuts atorgats durant els anys 2016, 2017, 2018 i 2019. Excel