Instància genèrica

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
En termini
Requisits previs
No cal complir cap requisit específic.
Preu / Taxa
Sense cost.
Documentació a aportar
Dades identificatives de la persona interessada (DNI, NIE o passaport) o bé dades i autorització de la persona que la representi.
Descripció

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l'Ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Organisme competent / Responsable
Ajuntament del Bruc
Àrea tramitadora
La unitat responsable de la tramitació dependrà del motiu de la sol·licitud.
Qui el pot demanar
La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Electrònic:
Cal disposar d'un certificat digital. Omplir el formulari web i adjuntar-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documents associats al tràmit".

Presencial o correu postal:
Omplir el formulari i adjuntar-hi la documentació que s'assenyala en l'apartat "Documents associats al tràmit".
Oficina d'Atenció Ciutadana del Bruc
C/ Bruc del Mig, 55, 08294 El Bruc Tel.: 937710006 bruc@diba.cat

La Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix en l’article 14.2 que estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per la realització de qualsevol tràmit d’un procediment administratiu

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
No n'hi ha.
Normativa
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.
  • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
  • Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil

 

Termini de Resolució
Per la naturalesa del tràmit, no es contempla un termini preestablert.
Silenci administratiu
Segons el contingut de la petició expressada a la instància.
Normativa del silenci administratiu
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (LPACAP).
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de Règim Jurídic i de Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament del Bruc és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (bruc@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Bruc del Mig, 55, 8294, Bruc, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 21/01/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.