Quants diners costen les campanyes institucionals? Aquí trobaràs els costos detallats de cadascuna d'elles: les campanyes de publicitat institucional als mitjans de comunicació, dels anuncis així com els convenis i/o acords subscrits.

La Junta de Govern Local en sessió ordinària de data 05 de juliol de 2016 va adoptar l'acord del contracte menor amb HERMES COMUNICACIONS, S.A., per al servei de publicitat del municipi de Dosrius, per un import de 4.484,00€. .