No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

Ple municipal 08/2019

Data d'inici de la sessió 04-07-2019

Hora d'inici de la sessió 18h

Lloc Sala de Plens de l'Ajuntament de Dosrius

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

CONVOCATÒRIA DEL PLE MUNICIPAL

L’Ajuntament Ple es reunirà en sessió extraordinària, el proper dijous 4 de juliol de 2019, a les 18:00

hores, al Saló de sessions de l’Ajuntament de Dosrius, amb l’ordre del dia següent:

1. DESPATX OFICIAL

1.1. Dació en compte exprés de les Resolucions de l'Alcaldia núm. 541, 542 i 543 de data 26/06/2019 i de

la Resolució de l'Alcaldia núm. 551 de data 28/06/2019 del cartipàs municipal mandat 2019-2023

PRP2019/367

2. ALCALDIA

2.1. Constitució dels Grups Municipals i dels seus representants PRP2019/375

2.2. Periodicitat de les sessions del Ple Corporatiu i de la Junta de Govern Local PRP2019/370

2.3. Creació i composició de la Comissió Informativa General i la Comissió Especial de Comptes

PRP2019/371

2.4. Designació de representats en Òrgans Col·legiats PRP2019/369

2.5. Delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local PRP2019/376

2.6. Règim de dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de la Corporació PRP2019/372

L’alcaldessa,

Silvia Garrido Galera

Documents Convocatòria Ple municipal extraordinària 04-07-2019