Autorització / atorgament de representació

Aquest tràmit permet autoritzar a un tercer a actuar en nom de l'administrat.

En termini
Requisits previs

Qualsevol persona amb capacitat d’obrar.

Preu / Taxa

Sense cost.

Documentació a aportar

Important: cal presentar omplert i com a fitxer adjunt el document que porta per títol "Autorització / Atorgament de representació".

 

Igualment també caldrà adjuntar:

 

 • Còpia del DNI/NIF/NIE de la persona interessada.
 • Còpia del DNI/NIE de la persona autoritzada.
 • En cas d’actuar com a representant d’una entitat jurídica, còpia de les escriptures de poders o document públic assimilable.
 • En cas de comunitat de propietaris, còpia de l’acta de la junta de propietaris o certificació del secretari-administrador.
 • En cas d’altres entitats, còpia del document de constitució o estatut de l’entitat.

 

Descarrega el document que cal associar al tràmit:

 

↓ Autorització / Atorgament de representació.

 

*Es recomana descarregar, obrir, omplir i guardar el document a l'equip des d'on es farà la tramitació abans de començar a tramitar per poder adjuntar-lo quan es requereixi. Assegureu-vos que les dades que s'han informat han ben quedat gravades.

Descripció

Aquest tràmit permet autoritzar a un tercer a actuar en nom de l'administrat en un procediment concret o, per a qualsevol actuació, davant de l'administració. Així mateix, permet acreditar la representació legal que ostenta una persona física per actuar en nom de la persona jurídica.

Organisme competent / Responsable

Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.

Àrea tramitadora

Gestió tributària i recaptació.

Qui el pot demanar

La persona interessada (titular de drets, obligacions o interessos legítims individuals o col·lectius), o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Presencial / Telemàtic.

 

Estan obligats a l’ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l’art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants , etc.), així com aquells que s’estableixi reglamentàriament.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de sol·licitud

En qualsevol moment.

Mitjans de pagament

No aplica.

Normativa
 • Article 5 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Article 45 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.
 • Especialitat en matèria Tributària: Representació de persones o entitats no residents:
  • Als efectes de les seves relacions amb l'Administració tributària, els obligats tributaris que no resideixin a Espanya hauran de designar un representat legal amb domicili a territori espanyol quan operin en aquest a través d'un establiment permanent, quan així ho estableixi expressament la normativa tributaria o quan, por las característiques de l'operació o activitat realitzada o per la quantitat de la renda obtinguda, així ho requereixi l'Administració tributària.
 • Aquesta designació haurà de comunicar-se a la Administració tributària en els termes que la normativa del tribut senyali.
 • Article 111 del Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs.
Termini de Resolució

No correspon.

Silenci administratiu

No correspon.

Normativa del silenci administratiu

No correspon.

Vies de reclamació

No correspon.

Altra informació d’interès

Mitjans per acreditar la representació

 

Qualsevol mitjà en dret que deixi constància fidedigna:

 

 • Aportant a qualsevol oficina les escriptures que acreditin la representació.
 • Per declaració en compareixença personal de l’interessat davant d’aquesta administració.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (recaptacio@cerdanyaripolles.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carrer Progrés, 22, 3a planta, 17500, Ripoll, (Girona).

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat.

Actualitzat el 12/12/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.