Sol·licitud de Certificat Cadastral

Aquest tràmit permet a la persona física o jurídica sol·licitar un certificat cadastral de béns immobles.

En termini
Requisits previs

No cal complir cap requisit específic.

Preu / Taxa

Sense cost.

Documentació a aportar

Important: cal presentar omplert i com a fitxer adjunt el document que porta per títol "Sol·licitud de certificat cadastral".

 

Descarrega el document que cal associar al tràmit:

 

Sol·licitud de certificat cadastral.

 

*Es recomana descarregar, obrir, omplir i guardar el document a l'equip des d'on es farà la tramitació abans de començar a tramitar per poder adjuntar-lo quan es requereixi. Assegureu-vos que les dades que s'han informat han ben quedat gravades.

Descripció

Aquest tràmit permet a la persona física o jurídica sol·licitar un certificat cadastral de béns immobles dins l'àmbit estatal a excepció del País Basc i Navarra.

Organisme competent / Responsable
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
Àrea tramitadora
Punt d’informació cadastral del CSRCR.
Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Presencial / Telemàtic / Correu Postal.

 

Estan obligats a l’ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l’art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants , etc.), així com aquells que s’estableixi reglamentàriament.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de sol·licitud

No aplica.

Mitjans de pagament

No aplica.

Impresos del tràmit
Normativa
  • Resolució de 24 de novembre de 2008, de la Direcció General del Cadastre, per la que s'aprova el règim d'establiment i funcionament dels Punts d'Informació Cadastral.
Termini de Resolució
El termini mitjà de resolució és d’aproximadament 48 hores hàbils.
Silenci administratiu

No aplica.

Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès

La instància es pot presentar a qualsevol administració on hi hagi el distintiu de Punt d’informació Cadastral (PIC) del Ministeri d’Economia i Hisenda.

Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Consell Comarcal del Ripollès és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (ccripolles@ripolles.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carrer Progrés, 22, 17500, Ripoll, (Girona).

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat.
Actualitzat el 22/08/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.