Al·legacions-recurs contra el procediment sancionador en matèria de seguretat viària

Aquest tràmit permet presentar al·legacions o recursos (de reposició i revisió) contra el procediment sancionador en matèria de trànsit.

En termini
Requisits previs

No hi ha requisits previs.

Preu / Taxa

Sense cost.

Documentació a aportar

Important: cal presentar omplert i com a fitxer adjunt el document que porta per títol "Al·legacions-recurs sobre el procediment sancionador en matèria de seguretat viària".

 

Descarrega el document que cal associar al tràmit:

 

Al·legacions-recurs procediment sancionador en matèria de seguretat viària.

 

*Es recomana descarregar, obrir, omplir i guardar el document a l'equip des d'on es farà la tramitació abans de començar a tramitar per poder adjuntar-lo quan es requereixi. Assegureu-vos que les dades que s'han informat han ben quedat gravades.

Descripció

Aquest tràmit permet presentar al·legacions o recursos (de reposició i revisió) contra el procediment sancionador en matèria de trànsit. En el cas de les al·legacions es tramita contra la notificació de denúncia davant de l’instructor del procediment. En el cas del recurs es tramita contra la resolució sancionadora, davant l’òrgan que ha dictat l’acte.

 

 • Al·legacions i recurs de reposició:
  • Qualsevol motiu o causa d'oposició que consideri convenient l'interessat contra la denúncia o la sanció imposada (expressa o tàcita).

 

 • Recurs extraordinari de revisió:
  • Contra els actes ferms en via administrativa podrà interposar-se el recurs extraordinari de revisió davant l'òrgan administratiu que el va dictar, que també serà el competent per a llur resolució, quan concorri alguna de les circumstàncies següents:
   • a) Que al dictar-los s'hagués incorregut en error de fet, que resulti dels propis documents incorporats a l'expedient.
   • b) Que apareguin documents de valor essencial per la resolució de l'assumpte que, tot i que siguin posteriors, evidenciïn l'error de la resolució recorreguda.
   • c) Que en la resolució hagin influït essencialment documents o testimonis declarats falsos per sentència judicial ferma, anterior o posterior a aquella resolució.
   • d) Que la resolució s'hagués dictat com a conseqüència de prevaricació, suborn, violència, maquinació fraudulenta o altra conducta punible i s'hagi declarat així en virtut de sentència judicial ferma.
Organisme competent / Responsable
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
Àrea tramitadora
Sancions.
Qui el pot demanar

La persona contra la que s’ha incoat i/o sancionat l’expedient sancionador (interessada) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Presencial / Telemàtic / Correu Postal.

 

Estan obligats a l’ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l’art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants , etc.), així com aquells que s’estableixi reglamentàriament.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de sol·licitud
 • Al·legacions: 20 dies naturals des de la notificació de la denúncia.
 • Reposició: 1 mes des de la notificació de la resolució sancionadora.
Mitjans de pagament

No aplica.

Normativa
 • Article/s 87.3.d), 93.1, 95.1, 95.4 i 96 del Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Viària.
 • Article/s 125 i 126 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Termini de Resolució
 • El termini màxim per resoldre i notificar la resolució sancionadora és d'un any a comptar des de l'inici del procediment sancionador.
 • En el cas d’un recurs de reposició el termini per resoldre serà d’un mes.
 • En el cas de recurs de revisió el termini serà de 3 mesos a comptar des del coneixement dels documents o des de que la sentència judicial sigui ferma.
Silenci administratiu
Si transcorreguts els terminis establerts (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, cal entendre que la sol·licitud ha estat desestimada.
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

No aplica.

Altra informació d’interès
 • Segons estableixen els articles 87.3.d) i 93.1 del Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, la interposició d'al·legacions per part de l'interessat comportarà la renúncia a poder efectuar el pagament amb la reducció del 50% sobre l'import de la sanció de la multa.
 • Segons estableix l'article 96.3 del Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, la interposició del recurs de reposició no suspèn l'execució ni de l'acte impugnat ni de la sanció.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (recaptacio@cerdanyaripolles.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carrer Progrés, 22, 3a planta, 17500, Ripoll, (Girona).

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat.
Actualitzat el 19/08/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.