Identificació del conductor

Aquest tràmit permet informar la identitat dels infractors de trànsit.

En termini
Requisits previs

Cal complir amb els requisits següents:

  • Ser titular de l’impost o taxa sobre el que es vol fer el tràmit.
  • No haver transcorregut més de 4 anys des del pagament del rebut.
Preu / Taxa

Sense cost.

Documentació a aportar

Important: cal presentar omplert i com a fitxer adjunt el document que porta per títol "Identificació del conductor".

 

Si el titular de vehicle és una empresa de lloguer de vehicles sense conductor, hauran d'aportar la còpia de la autorització administrativa que pot substituir-se per la còpia del contracte d'arrendament.

 

Descarrega el document que cal associar al tràmit:

 

↓ Identificació del conductor.

 

*Es recomana descarregar, obrir, omplir i guardar el document a l'equip des d'on es farà la tramitació abans de començar a tramitar per poder adjuntar-lo quan es requereixi. Assegureu-vos que les dades que s'han informat han ben quedat gravades.

Descripció

Aquest tràmit permet informar sobre la identitat dels conductors que han comès una infracció de trànsit.

Organisme competent / Responsable
Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès.
Àrea tramitadora
Sancions.
Qui el pot demanar

La persona interessada o afectada pel tràmit (titular del vehicle i/o conductor) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial

Presencial / Telemàtic.

 

Estan obligats a l’ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l’art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants , etc.), així com aquells que s’estableixi reglamentàriament.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de sol·licitud

20 dies naturals següents al de notificació de la denúncia.

Mitjans de pagament

No aplica.

Impresos del tràmit
Identificador del conductor.
Normativa
  • Article 11 i article 93.1 segon paràgraf del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària.
Termini de Resolució

Aquest tràmit no té resposta.

 

Una vegada comprovada i rebuda la documentació, la denúncia s’incoarà a la persona identificada i rebrà la corresponent notificació de la mateixa. A partir d’aquest moment els tràmits seguiran a nom de la persona identificada, iniciant-se de nou els terminis per poder presentar les al·legacions que consideri o abonar la sanció.

Silenci administratiu
Per la naturalesa del tràmit no aplica.
Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Altra informació d’interès

 

  • Segons estableix l'article 94 del Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Viària, el pagament amb la reducció del 50% sobre l'import de la sanció de la multa implica, entre d'altres, la renúncia a efectuar al·legacions, la finalització del procediment, l'esgotament de la via administrativa i la fermesa de la sanció, amb el que, en cas de pagament bonificat anterior a la identificació del conductor responsable la infracció, aquesta última no serà tinguda en consideració i no tindrà cap tipus d'efecte.

 

  • En cas que la denúncia porti aparellada la pèrdua de punts i el vehicle denunciant sigui de titularitat d'una persona jurídica, la mateixa haurà d'identificar al conductor responsable de la infracció, no podent assumir la denúncia com a pròpia ni podent efectuar el pagament bonificat de la mateixa.

 

  • En cas de no efectuar la identificació del conductor responsable de la infracció, s'incoarà expedient sancionador per la comissió d'una infracció molt greu, regulada a l'article 77.j del Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d'octubre, i per l'import establert en l'article 80.2.b) del mateix cos normatiu.
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (recaptacio@cerdanyaripolles.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Carrer Progrés, 22, 3a planta, 17500, Ripoll, (Girona).

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat.
Actualitzat el 06/07/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.