Instància genèrica
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
Queixes, suggeriments i propostes
La ciutadania té dret a formular queixes, suggeriments i propostes d'actuació o millora amb relació al funcionament dels serveis públics (per exemple sobre l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, etc.). Aquest tràmit ho facilita.
Sol·licitud d'accés a la informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

Comunicació o modificació de dades per relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics - Persones jurídiques

Aquest tràmit permet a les persones jurídiques comunicar o modificar les dades de contacte per rebre notificacions electròniques del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès (CSRCR).

Domiciliació de tributs, taxes i preus públics

Aquest tràmit permet sol·licitar el pagament d'impostos, taxes i preus públics a través del compte d'una entitat financera, així com la baixa o modificació de la domiciliació bancària existent.

Sol·licitud de certificat de pagament de tributs

Aquest tràmit permet sol·licitar un duplicat dels documents de pagament.

Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució dels ingressos indeguts realitzats amb motiu de les obligacions tributàries o  del pagament de sancions.

Identificació del conductor

Aquest tràmit permet informar la identitat dels infractors de trànsit.

Autorització / atorgament de representació

Aquest tràmit permet autoritzar a un tercer a actuar en nom de l'administrat.

Al·legacions-recurs contra el procediment sancionador en matèria de seguretat viària

Aquest tràmit permet presentar al·legacions o recursos (de reposició i revisió) contra el procediment sancionador en matèria de trànsit.

Instància genèrica
Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
Queixes, suggeriments i propostes
La ciutadania té dret a formular queixes, suggeriments i propostes d'actuació o millora amb relació al funcionament dels serveis públics (per exemple sobre l'estat del carrer, enllumenat públic, infraestructures municipals, etc.). Aquest tràmit ho facilita.
Sol·licitud d'accés a la informació pública

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda.

Comunicació o modificació de dades per relacionar-se amb l'Administració per mitjans electrònics - Persones jurídiques

Aquest tràmit permet a les persones jurídiques comunicar o modificar les dades de contacte per rebre notificacions electròniques del Consorci Servei de Recaptació Cerdanya-Ripollès (CSRCR).

Domiciliació de tributs, taxes i preus públics

Aquest tràmit permet sol·licitar el pagament d'impostos, taxes i preus públics a través del compte d'una entitat financera, així com la baixa o modificació de la domiciliació bancària existent.

Sol·licitud de certificat de pagament de tributs

Aquest tràmit permet sol·licitar un duplicat dels documents de pagament.

Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

Aquest tràmit permet sol·licitar la devolució dels ingressos indeguts realitzats amb motiu de les obligacions tributàries o  del pagament de sancions.

Identificació del conductor

Aquest tràmit permet informar la identitat dels infractors de trànsit.

Autorització / atorgament de representació

Aquest tràmit permet autoritzar a un tercer a actuar en nom de l'administrat.

Al·legacions-recurs contra el procediment sancionador en matèria de seguretat viària

Aquest tràmit permet presentar al·legacions o recursos (de reposició i revisió) contra el procediment sancionador en matèria de trànsit.

El meu espai personal

playlist_add_check

Consulta els teus tràmits

Supervisa l'activitat dels teus tràmits:
sol·licituds, notificacions, intercanvi de dades entre administracions, inicis de sessió...
location_city

Amb qualsevol administració

Accés de forma centralitzada a les teves gestions amb la majoria d'administracions.
Cal un servei d'identificació digital reconegut:

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.