D'acord amb el previst al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes i amb concordança amb la  Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, és d'obligatòria publicació el Registre d'Activitats del Tractament (RAT) del Consell Comarcal del Vallès Occidental. 

 

Actualment, el Registre d'Activitats del Tractament es troba en fase de redacció.