Aquí pots consultar les resolucions i decrets aprovats per aquest ens.

Resolucions de Presidència

Resolucions de Gerència

Resolucions de Tresoreria

En el transcurs de l'any 2017 no es van emetre resolucions de tresoreria.  

 

 

En compliment de l’article 8.1.c) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.