En el cas que la Comissió Jurídica Assessora, és a dir, l'alt òrgan consultiu de la Generalitat i dels ens locals en matèria jurídica, hagi emès algun dictamen que faci referència a aquest ens, el podràs consultar en aquest apartat.

Us oferim la possibilitat de cercar i consultar més dictàmens, a aquest enllaç.

 

El Consell Comarcal de la Selva recentment ha rebut assessoria per part dels òrgans consultius. Us adjuntem els següents dictàments i informes:

  • Dictamen CJA 194/2013, de 23 de maig: Plec de clàusules administratives de caràcter general aplicables als contractes administratius del Consell Comarcal de la Selva
  • Informe CJA 3/2014, de 27 de Febrer: Possibilitat de subrogació, total o parcial, d'un ens, organisme o entitat del sector públic en la posició jurídica d'òrgan de contractació d'un altre ens, organisme o entitat del sector públic, en contractes vigents o formalitzats per aquest. 

 

 

 

En compliment de l’article 10.1.i) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.