En aquest apartat podràs consultar aquelles decisions que ha pres l'òrgan competent amb relació als expedients sobre declaracions d'activitats, patrimonials i d'interessos d'alts càrrecs, i a la inscripció als registres corresponents.

En aquest apartat s'adjuntaran les declaracions que indiquin la situació patrimonial dels alts càrrecs, que no hauran d'incloure dades relatives a la localització, ni aquelles necessàries per salvaguardar la privacitat i la seguretat dels titulars.

L'article 56.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, disposa que s'ha de fer pública una "declaració que indiqui la situació patrimonial dels alts càrrecs", per tant, les declaracions sobre béns patrimonials i de participació en societats dels alts càrrecs s'ha de fer de conformitat amb la Llei Reguladora de Bases de Règim Local i inscriure's en el Registre corresponent, però no s'ha de publicar íntegrament en el Portal de Transparència o Seu electrònica. En el Portal de Transparència o Seu electrònica únicament s'ha d'incorporar una declaració que indiqui la situació patrimonial dels alts càrrecs de la corporació, en els termes assenyalats en l'article 56.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i amb respecte de la normativa sobre protecció de dades personals.