Hi ha alguna subvenció, concedida per l'ens a persones jurídiques, que superi els 10.000 euros? Si és així, aquí hi trobaràs publicades les retribucions dels òrgans de direcció o administració de l'entitat o l'organització beneficiària.

En aquest ítem trobarem les retribucions que perceben les persones que formen part dels òrgans de direcció o administració de les persones jurídiques beneficiàries de subvencions i ajuts públics superiors a 10.000 euros.

Per obtenir aquesta informació, les bases reguladores de la concessió de subvencions i ajuts públics per import superior a 10.000 euros han d'incorporar l'obligació de comunicació d'aquesta informació a l'ens que atorga la subvenció o ajut públic. En el cas que s'atorguin subvencions i ajuts públics sense un procés de concurrència, l'obligació de comunicar aquesta informació ha de constar en l'acte administratiu o el conveni corresponent.