Aquest és l'espai des d'on pots accedir a la relació d’ajuts atorgats per l'ens. De cadascun se n'especifiquen, entre d'altres aspectes, l'import i l'àmbit als quals fa referència.

En aquest apartat es publicaran tots els ajuts atorgats amb l'import, l'objecte i els beneficiaris, amb independència de si ha hagut publicitat i concurrència en el seu atorgament. La relació ha d'estar actualitzada i ha de fer referència als darrers cinc anys. També s'ha de publicar la informació sobre el control financer, així com la informació sobre la justificació o retiment de comptes dels ajuts atorgats per part dels beneficiaris.

Per garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals cal publicar únicament el nom i cognom de les persones beneficiàries de les subvencions, si cal, publicar el DNI  de manera parcial amb 4 xifres. En tot cas, no s'han de publicar dades que permetin la identificació de persones beneficiàries per motius de vulnerabilitat social o altres circumstàncies vinculades amb dades de categories especials (salut, etc.). S'ha d'informar prèviament les persones interessades que les seves dades es publicaran per un termini de cinc anys.