En el cas que s'hagi dictat alguna resolució relativa al règim d'incompatibilitats dels alts càrrecs d'aquest ens, aquest és l'apartat on les pots consultar.

 

El Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, estableix que:

Article 16 - La gerència

16.2 El gerent és nomenat i cessat pel ple del consell comarcal, a proposta del president. El càrrec de gerent és incompatible amb la condició de regidor. A més, se li apliquen les causes d'incapacitat i d'incompatibilitat establertes per als membres del consell comarcal. El gerent té la condició de funcionari eventual. Si la persona designada és funcionari de la Generalitat o de l'Administració local, se l'ha de declarar en situació de serveis especials.

Article 24 - Durada del mandat i incompatibilitats

24.1 La durada del mandat dels membres del consell comarcal coincideix amb la de les corporacions municipals. Un cop finalitzat el mandat, els membres del consell comarcal continuen en funcions únicament per a l’administració ordinària fins a la presa de possessió de llurs successors. En cap cas no poden adoptar acords per als quals és legalment necessària una majoria qualificada.

24.2 La pèrdua de la condició de regidor determina també la pèrdua de la condició de
membre del consell comarcal.

24.3 Les causes d'inelegibilitat són les que estableixen els articles 6 i 202 de la Llei orgànica del règim electoral general i, si escau, les establertes per la Llei electoral de Catalunya. Les causes d'incompatibilitat són les que estableix la Llei orgànica del règim electoral general per als diputats provincials, sens perjudici del que estableix la Llei electoral de Catalunya.