Si consultes periòdicament aquest apartat, t'assabentaràs puntualment dels processos de selecció que obri l'ens. En sabràs, entre d'altres, els requisits d'accés i les dates durant les quals es poden presentar les candidatures i quan es faran les proves per accedir-hi.

El present conjunt de recursos recull la informació vinculada a les dades de convocatòries de proves d’accés a la funció pública local i de concursos per a proveir llocs de treball

0 Registres carregats

El Consell Comarcal de l'Alt Penedès cobreix les vacants, temporals o definitives, que es produeixen en la seva plantilla de personal (com a conseqüència de jubilacions, baixes, excedències, permisos o comissions de servei) i crea noves places en la seva plantilla, d’acord amb l’oferta d’ocupació pública que s’aprova cada any i dins els marges legals vigents que estableix la Llei General de Pressupostos de l’Estat.

En les convocatòries que s’aproven es diferencia si són llocs de treball de caràcter fix (contracte laboral indefinit o funcionari de carrera) o de caràcter temporal (contracte de treball temporal o funcionari interí).