En aquest apartat podràs consultar aquelles dades relatives a l'aplicació de les normes de l'ens, si n'hi ha.

Espai disponible per a incorporació de documents avaluatius (estudis de cost de taxes, documents d’avaluació dels serveis, memòries d’objectius dels serveis).