Comunicació d'obres excloses de llicència

Comunicació, que es fa a l'ajuntament, de la realització de qualsevol obra, sempre que:
 • No suposi canvis en obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distribució interior dels edificis.
 • No suposi muntatge de bastides.
 • No afecti l'estructura de l'edifici.
 • No afecti façanes, paviments exteriors i patis interiors.
 • No afecti edificis catalogats o zones especialment protegides.
 • En parcel·les, no suposi la destrucció de jardins existents, ni tala d'arbres ni moviment de terres.
En termini
Documentació a aportar
 • Instància "Comunicació d'obres excloses de llicència"
 • Valoració econòmica de les obres per part de qui realitzi els treballs.
 • Documentació gràfica: croquis, plànols, fotografies.. que permetin apreciar les característiques, la situació i la destinació de les obres.
 • Document normalitzat d'assumeix de contractista de l'obra.
 • Certificat del promotor de les obres en què es deixi constància que és coneixedor de la situació urbanística de l'edifici, terreny o solar a on es pretenen realitzar les obres.
 • Full d'assumpció de direcció facultativa, si s'escau. 
Descripció
Comunicació, que es fa a l'ajuntament, de la realització de qualsevol obra, sempre que:
 • No suposi canvis en obertures, parets, pilars i sostres, ni en la distribució interior dels edificis.
 • No suposi muntatge de bastides.
 • No afecti l'estructura de l'edifici.
 • No afecti façanes, paviments exteriors i patis interiors.
 • No afecti edificis catalogats o zones especialment protegides.
 • En parcel·les, no suposi la destrucció de jardins existents, ni tala d'arbres ni moviment de terres.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament.
Àrea tramitadora
Urbanisme
Qui el pot demanar
El titular de l'habitatge (propietari o arrendatari).
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any. 
Termini de Resolució
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Castellví de la Marca és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (marca@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Av. Catalunya, 6, 8732, Castellví de la Marca, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 01/12/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.