Llicència d'obra

Permís d'execució d'obres. Cal adjuntar la documentació que es requereix. 
En termini
Preu / Taxa

Segons ordenança municipal. 

D’acord amb l’article 6è de l’Ordenança Fiscal número 5 sobre l’Impost de construccions, instal·lacions i obres, existeix una bonificació del 50% en la quota de l’impost quan l’obra la realitzen persones joves (entre 18 i 35 anys, inclosos) empadronades al municipi de Castellví de la Marca almenys durant l’any anterior a la sol·licitud de la llicència d’obres majors. Per tal de gaudir d’aquesta bonificació, la mateixa s’haurà de sol·licitar en el moment de formular la sol·licitud de la llicència d’obres, la declaració responsable o la comunicació prèvia i haurà d’anar acompanyada de la documentació acreditativa.

Documentació a aportar
Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Urbanisme
Qui el pot demanar
El propietari o promotor de l'obra o tota persona degudament autoritzada.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Termini de Resolució
El període màxim és de tres mesos amb caràcter general. 
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Castellví de la Marca és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (marca@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Av. Catalunya, 6, 8732, Castellví de la Marca, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 06/10/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.