L’accés electrònic a l’Administració Pública amb plenes garanties

Continguts

Els continguts d'aquest lloc web, incloent-hi textos, imatges, documents de qualsevol format, etc. són propietat de l'Ajuntament de Castellterçol o bé de terceres parts, les quals han autoritzat la seva difusió a l'Ajuntament de Castellterçol.

L'Ajuntament de Castellterçol no es fa responsable de la informació o continguts que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin depenents de l'Ajuntament de Castellterçol.

INFORMACIÓ sobre els tractaments de dades personals relatives als ciutadans emissors i receptors de documents davant de l'Ajuntament, recollides per a l'exercici de les funcions pròpies de l'Ajuntament en l'àmbit de les seves competències i incloses en el Fitxer Registre Entrada/Sortida.

(En compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal i de l' article 12 del seu Reglament de Desplegament, aprovat pel Reial Decret 1720/2007)

a) Nom del Fitxer i identitat del Responsable. Fitxer: Registre Entrada/Sortida. Responsable del Fitxer: l'Ajuntament de Castellterçol, Plaça Vella, 3. 08183, Castellterçol

b) Finalitats. Gestió, control i garantia de la constància de l'entrada i sortida de  documents que tinguin com a destinatari o expedeixi l'Ajuntament.

c) Cessions.

- A persones físiques i jurídiques públiques o privades, quan ho autoritzi una llei, en compliment d'un deure legal, per protegir un interès vital de l'interessat o per al desenvolupament, compliment i control d'una relació jurídica.

- A òrgans judicials, a altres administracions per a l'exercici de competències idèntiques o que es refereixin a les mateixes matèries o per al seu tractament amb fins històrics, estadístics o científics, o en el cas que hagin estat recollides per l'Ajuntament amb destí a una altra Administració Pública.

- A les Forces i Cossos de Seguretat i a l'Administració tributària en els termes específics legalment establerts.

d) Exercici de drets. Els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació es poden exercir dirigint-se a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o per correu postal a l'Ajuntament de Castellterçol, Plaça Vella, 3. 08183, Castellterçol o per correu electrònic castelltersol@castelltersol.cat

e) Informació sobre tractaments de dades per la unitat administrativa corresponent. Les seves dades personals també seran objecte de tractament per la unitat administrativa a qui correspon el coneixement, gestió i tramitació de l'assumpte, amb les mateixes garanties esmentades per al seu tractament en el Registre i d'acord amb la Política de Protecció de Dades de l'Ajuntament, i de la qual cosa serà informat quan se li adreci la primera comunicació/notificació.

Hora i data oficials
Font: Real Instituto y Observatorio de la Armada