Instància genèrica

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.  Si voleu accedir a formulari en paper, el trobareu a "Més informació" - "Descarregar la sol.licitud" 
En termini
Requisits previs
No cal complir cap requisit previ.
Preu / Taxa
Sense cost.
Documentació a aportar
Amb caràcter general no cal aportar documentació.
Descripció

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a aquest ens quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Organisme competent / Responsable
Ens en el qual es dirigeixi la petició.
Àrea tramitadora
La unitat responsable de la tramitació dependrà del motiu de la sol·licitud.
Qui el pot demanar
La persona interessada o el seu representant degudament acreditat/da.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

I si no tinc certificat, i no el puc aconseguir?

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
No n'hi ha.
Normativa
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Termini de Resolució
El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general, des de la data en què la instància hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o Organisme competent per a la seva tramitació.
Silenci administratiu
Segons el contingut de la petició expressada a la instància.
Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

Conforme al Reglament 2016/679 General de Protecció de Dades  i LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD) informem  al  sol·licitant  que  tractarem  les  dades  personals  facilitades  en  els termes que  s’exposen  a  continuació: 

Responsable: Ajuntament de Platja d’Aro - Mossèn Cinto Verdaguer 4, 17250 PLATJA D’ARO (GIRONA) 

Delegat de Protecció de Dades:  dpo@@platjadaro.com 

Finalitat: tramitar la vostra sol.licitut 

Legitimació: El compliment d’una obligació legal i l’exercici de poders públics conferits al Responsable.

Conservació: Les dades es conservaran durant el termini estrictament necessari per complir amb la finalitat esmentada, respectant en tot cas el que determini la normativa d'arxivament aplicable.

Destinataris:El Responsable podrà comunicar  a autoritats competents en la matèria.

Drets: Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al registre del Mossèn Cinto Verdaguer 4, 17250 PLATJA D’ARO (GIRONA) o al Delegat de Protecció de Dades dpo@platjadaro.com Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.

Drets: Les persones sol·licitants exercir els drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició o portabilitat, adreçant-se per escrit al registre del Mossèn Cinto Verdaguer 4, 17250 PLATJA D’ARO (GIRONA) o al Delegat de Protecció de Dades  dpo@platjadaro.com . Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb una signatura electrònica reconeguda.  

Reclamació: Pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat). 

Actualitzat el 23/12/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.