Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

 

RESUM D’ACORDS I RESOLUCIONS DELS ÒRGANS MUNICIPALS

 

En compliment dels articles 69 de la Llei 1/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 229.2 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es dona publicitat dels acords del Ple i de la Junta de Govern Local, així com de les resolucions de l’alcalde de l’ajuntament de Castell~Platja d’Aro.