Comunicació prèvia d'urbanisme (antiga obra menor)

Aquest tràmit us permet presentar una comunicació prèvia d'obres que segons la tipologia i la ubicació, poden tramitar-se de manera més senzilla, ja que no estan sotmeses a llicència (L'antiga llicència d'obra menor)
En termini
Requisits previs
 • Amb caràcter previ a l’execució de l’acte de què es tracti, s’ha de presentar la comunicació i la documentació exigida. La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una comunicació prèvia comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen. La resolució administrativa que constata les circumstàncies anteriors pot comportar també l'inici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats que estableix la legislació vigent.
 • Si hi ha afectació sobre la via pública, caldrà en tot cas disposar de la corresponent llicència d'ús del domini públic, ja que la comunicació no habilita a l'ús esmentat.
 • L’eficàcia d’aquesta comunicació queda condicionada, en els casos que correspongui, al pagament previ de l’ICIO i la taxa, que es farà en règim d’autoliquidació, en la forma i condicions que s’indiquen en el document d’autoliquidació.
Preu / Taxa

Es meriten:

L’ICIO i les taxes que es meritin, s’exigiran en règim d’autoliquidació.

Valoració de les obres (pressupost sense IVA)

Impost : 3,9% del pressupost sense IVA

Taxa: 0,5% del pressupost sense IVA (mínim 30)

TOTAL A INGRESSAR

 

 

 

 

 

SOL·LICITO Bonificació d’acord amb l’Ordenança Fiscal núm. 4 d’impost sobres Construccions, Instal·lacions i Obres.(Especificar la bonificació sol·licitada):

 

 

 
Documentació a aportar

Model de Comunicació Prèvia normalitzat.

Memòria descriptiva i justificativa de les obres i fotografies de l’estat actual (si escau).

Assumeix tècnic de les obres (si escau).

Designació de coordinador de seguretat (si escau).

Plànol d'emplaçament.

Pressupost i mesuraments detallats per partides.

Justificant del pagament de la taxa.

Descripció
 • obres d'edificació de nova construcció o d'ampliació, d'escassa entitat constructiva i senzillesa tècnica que no tinguin, de manera eventual o permanent, caràcter residencial ni públic i siguin d'una sola planta.
 • obres de reforma, modificació i rehabilitació a l'interior dels edificis que no afectin substancialment el sistema estructural.
 • obres i actuacions de reparació i manteniment de façanes i cobertes.
 • enderroc de construccions i instal·lacions d'escassa entitat constructiva.
 • canvi d'ús d'edifici i/o d'instal·lació, excepte a ús residencial.
 • construcció o instal·lació de murs i tanques.
 • actuacions en jardins, patis i solars que no impliquin moviments de terres o tala d'arbres.
 • instal·lacions fotovoltàiques i altres
Organisme competent / Responsable
Regidoria d'urbanisme
Àrea tramitadora
Àrea d'Urbanisme
Qui el pot demanar
 • Interessat/da: Qualsevol persona física o jurídica, promotora de les obres
 • Representant: Es pot actuar a través de persona representant legal, degudament acreditada. Les persones jurídiques hauran d'actuar a través de representat legal qui haurà d'acreditar aquesta condició a través de qualsevol mitjà vàlid en dret.
 • Autoritzat/da: Tant les persones físiques com les jurídiques poden designar una persona física per la realització d’aquest tràmit a través d’una autorització, degudament signada.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
 • Presencialment: (Només per PERSONES FÍSIQUES) a les oficines municipals a la plaça de l'Església, s/n
    Horari: De dilluns a divendres, de 8h a 15h
 • Internet: Obligatori quan el titular és una PERSONA JURÍDICA. A través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Castellnou de Bages
    Horari: Les 24 hores, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament
 • Qualsevol altre mitjà previst a la normativa vigent
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l’any, amb caràcter previ a l'inici de l'obra.
Mitjans de pagament

El pagament es pot realitzar en efectiu o targeta a les oficines de l’ajuntament o per  transferència bancària al núm. de compte ES02 2100 0441 42 0200046596 de Caixabank.

Termini de Resolució
Té efectes des de la presentació, si es compleixen tots els requisits legals i s'han satisfet els tributs.
Si la comunicació no reuneix els requisits exigits per la normativa aplicable, s’advertirà a la persona interessada que mentre no presenti la comunicació i els documents preceptius no pot dur a terme l’acte de què es tracti. Les obres no es podran executar.
Quan la comunicació reuneix els requisits exigits per la normativa aplicable, les obres s’han d’executar en el termini de 6 mesos. En cas contrari, la comunicació caducarà i caldrà presentar-ne una altra.
Si hi ha afectació sobre la via pública, caldrà en tot cas disposar de la corresponent llicència d'ús del domini públic, ja que la comunicació no habilita a l'ús esmentat.
Silenci administratiu
La inexactitud, la falsedat o l'omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada o document que acompanya o consta en una declaració responsable o en una comunicació prèvia comporten, amb l'audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent i impedeixen l'exercici del dret o de l'activitat afectada des del moment en què es coneixen. La resolució administrativa que constata les circumstàncies a què fa referència l'apartat 1 pot comportar també l'inici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats que estableix la legislació vigent.
Informació bàsica sobre protecció de dades:
Amb caràcter general, i d'acord amb l'article 72.3 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística aprovat per Decret 64/2014, de 13 de maig, la persona interessada està habilitada per executar l'acte de què es tracti des del moment de la presentació de la comunicació prèvia i dels documents requerits, amb les excepcions previstes en el propi reglament, en la legislació sobre règim local i en les ordenances municipals.
Actualitzat el 30/06/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.