Comunicació prèvia d'obertura d'habitatge d'ús turístic

Aquelles persones que, essent propietàries d'un habitatge, en cedeixen l'ús, directament o indirecta, a tercers, de forma reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per una estada de temporada, en condicions d'immediata disponibilitat, han de comunicar-ho prèviament a l'administració.

Els habitatges d'ús turístic se cedeixen sencers, i no se'n permet la cessió per estances.

Es considera estada de temporada tota ocupació per un període de temps continu igual o inferior a 31 dies, i es considera cessió reiterada quan l'habitatge es cedeix dues o més vegades dins del període d'un any.

En termini
Requisits previs
 1. ​L'habitatge ha de disposar de cèdula d'habitabilitat.
 2. L'habitatge no pot ser ocupat amb més places de les indicades a la cèdula.
 3. Els habitatges han d'estar suficientment moblats i dotats dels aparells i estris necessaris per a la seva ocupació immediata.
 4. Cal facilitar als usuaris, veïns i administracions competents un telèfon de contacte, propi o d'una tercera persona, que pugui atendre de manera immediata comunicacions i incidències relatives a l'activitat d'habitatge d'ús turístic.
 5. L'habitatge ha de tenir a disposició de les persones usuàries fulls oficials de reclamació.
 6. Cal exhibir en un lloc visible i fàcilment copsable, a l'interior de l'habitatge, el número d'HUTB atorgat per la Generalitat de Catalunya.
 7. La destinació d'un habitatge a l'ús turístic no és possible si està prohibit per l'ordenació d'usos del sector on es trobi o està prohibida pels estatuts de la comunitat degudament inscrits en el Registre de la propietat en edificis sotmesos al règim de propietat horitzontal.
Preu / Taxa
Segons taxa ordenança fiscal núm. 15
Documentació a aportar
 •  Còpia del rebut de l'assegurança de responsabilitat civil.
 •  Còpia del DNI (davant i darrere)
 •  Còpia de l'últim rebut de l'IBI pagat.
 •  Cèdula d'habitatge vigent.

Descripció

Informació general

 • Procediment
 1. Ompliu i signeu el full de comunicació.
 2. Presenteu la sol·licitud telemàticament, o a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.
 3. Caldrà comunicar obligatòriament a l'Ajuntament qualsevol variació en les dades que indiqueu a la sol·licitud.
 4. Caldrà que registreu les persones usuàries allotjades i remeteu a la Direcció General de la Policia, per mitjans telemàtics, la informació relativa a l'estada de les persones que s'hi allotgin, d'acord amb la normativa de seguretat ciutadana aplicable a tots els establiments que faciliten, mitjançant preu, allotjament a les persones. 
Qui el pot demanar
Els titulars de la llicència hauran de ser els propietaris de l'habitatge, tant si són persones físiques com jurídiques. En el cas que sobre la propietat s'hi hagi constituït un dret real (usdefruit) i sempre que en l'escriptura de constitució no s'esmenti el contrari, el titular de la llicència serà la persona que té la nua propietat. Pot fer la sol·licitud un representant degudament autoritzat, en el seu nom.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
 • Telemàticament
 • Presencial (Oficina d'Atenció Ciutadana)
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Castellet i la Gornal és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (castellet@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Rosselló, 19-23, 8729, Castellet i la Gornal, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 05/07/2023

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.