Certificat de compatibilitat urbanística

Sol·licitar un certificat que acrediti la compatibilitat d'un projecte d'una activitat amb el planejament urbanístic vigent.
En termini
Preu / Taxa
Taxa segons ordenances fiscals
Documentació a aportar

Memòria tècnica que ha d'incloure:

  • Plànol/s d'emplaçament que permeti una identificació indubitable de la finca.
  • Memòria descriptiva de l'activitat projectada que expliciti la seva naturalesa i característiques principals.
  • Necessitats d'ús i aprofitament del sòl i del subsòl.
  • Requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipals
Qui el pot demanar
Qualsevol persona interessada
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial

Per Internet: cal que empleneu la sol·licitud.

Presencialment: a les oficines municipals.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
En qualsevol moment
Termini de Resolució
1 mes
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Castellet i la Gornal és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (castellet@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Rosselló, 19-23, 8729, Castellet i la Gornal, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 18/08/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.