Denúncia per distribució de publicitat directa

El ciutadà pot denunciar la infracció de la normativa de distribució de publicitat directa. Segons la normativa, la bústia és un bé privat i les empreses distribuïdores de material publicitari han d'abstenir-se de dipositar publicitat en aquelles bústies en les quals les persones propietàries indiquen expressament la voluntat de no rebre-la, per exemple mitjançant un adhesiu.
En termini
Requisits previs
No cal complir cap requisit específic.
Preu / Taxa
Sense cost.
Documentació a aportar
No cal aportar documentació.
Descripció
El ciutadà pot denunciar la infracció de la normativa de distribució de publicitat directa. Segons la normativa, la bústia és un bé privat i les empreses distribuïdores de material publicitari han d'abstenir-se de dipositar publicitat en aquelles bústies en les quals les persones propietàries indiquen expressament la voluntat de no rebre-la, per exemple mitjançant un adhesiu.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament.
Àrea tramitadora
Serveis interns.
Qui el pot demanar
La persona interessada o el seu representant degudament acreditat/da.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

I si no tinc certificat, i no el puc aconseguir?

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
No n'hi ha.
Normativa
  •  Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques..
  • Ordenances municipals.
  • Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat, d'aplicació  supletòria  dels  ens locals  de  Catalunya  en  defecte  total  o  parcial  dels procediments    sancionadors    específics   previstos   en l'ordenament sectorial o en les ordenances  locals.  
Termini de Resolució
El termini màxim per resoldre és de tres mesos amb caràcter general.
Silenci administratiu
Caducitat del procediment sancionador. 
Normativa del silenci administratiu
  •  Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Ordenances municipals.
  • Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat (aplicació supletòria).  
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Castellet i la Gornal és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (castellet@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Rosselló, 19-23, 8729, Castellet i la Gornal, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 16/06/2022

Tràmits relacionats

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.