Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Foto Jordi Vendrell Amat

Jordi Vendrell Amat

Veure càrrec

Regidoria d'Hisenda, Gestió Econòmica i Financera

Àrea de Serveis Generals

Contacte

Plaça de l'Església, 1 Intervenció, Tresoreria i Secció de Comptabilitat i Patrimoni: 2a planta (Edifici Històric de l'Ajuntament) i Secció de Gestió de Tributs i SIT: 3a planta (Edifici Històric)
93 665 11 50
serveis.economics@castelldefels.org
Competències
HISENDA I GESTIÓ ECONÒMICA FINANCERA
  • Imposició, ordenació i gestió de tributs i d’altres ingressos de dret públic. 
  • Aquesta delegació d’atribucions inclourà la signatura dels documents següents:
  • Resolucions sobre concessió/denegació de beneficis fiscals.
  • Resolucions de sol·licituds, reclamacions o recursos sobre recàrrecs per extemporaneïtat.
  • Resolucions de suspensions del procediment cobrador.
  • Gestió de la Tresoreria i del  Pressupost.
  • Operacions financeres.
  • Patrimoni comptable i Inventari dels béns municipals.
  • Manteniment de la base de dades alfanumèriques i gràfiques de ciutat i dels tercers.
0 Registres carregats