Qui governa? Aquestes són les persones que formen part de l'Equip de Govern i que, per tant, estan al capdavant de l'organització. Hi trobaràs quins càrrecs ocupen i les matèries de què són responsables.

Foto Jordi Vendrell Amat

Jordi Vendrell Amat

Veure càrrec

Regidoria de Règim Interior i Arxiu Municipal

Àrea de Serveis Generals

Contacte

Plaça de l'Església, 1
93 665 11 50
Competències
1. RÈGIM INTERIOR
1.1. Modernització i innovació als serveis públics (Qualitat, Innovació i eficiència en els serveis públics).
1.2. Desenvolupament organitzatiu i Sistemes de Gestió: productivitat i sistemes de Direcció Professional, organigrama, plantilla, relació de llocs de treball, etc.
1.3. Disseny i desenvolupament de polítiques de recursos humans:
1.3.1. Establir les polítiques de personal i efectuar la planificació de personal, mitjançant l’elaboració i actualització de l’Oferta Pública Ocupació, provisió de llocs, dotació de recursos a les àrees.  
1.3.2. Negociació del conveni col·lectiu i acords de condicions de treball del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament. Reglaments interns.
1.3.3. Desenvolupament de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. Estudis proposta de models de gestió publica i desenvolupament de l’avaluació de l’acompliment, carrera administrativa, promoció de personal. 
1.3.4. Elaboració de plans de formació i ordenació de la seva execució.
1.4. Contractació, gestió i administració de personal. 
1.5. Previsió i protecció de la salut dels empleats municipals.
1.6. Prevenció de Riscs Laborals.
1.6.1. Aprovació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals i de la política, objectius generals, organització de la prevenció i la revisió del sistema.
1.7. Condicions de treball.
1.8. Aprovisionament de material i manteniment bàsic/subministraments de material fungible, reprografia, elements i equipaments comuns, manteniment bàsic de l’edifici consistorial.
1.9. Desenvolupament del Pla Municipal d’Igualtat intern.
 
SECRETARIA GENERAL
  • Assessorament legal intern i defensa jurídica municipal.
  • Contractació i compres.
  • Arxiu Municipal.
  • Gestió dels processos electorals.
0 Registres carregats