Quant triga l'ens a pagar les factures als seus proveïdors? T'ho expliquem en aquest apartat.

Conjunt de dades on trobareu informació, per trimestres vençuts, del Termini mitjà de pagament a proveïdors, amb caràcter trimestral del conjunt de les factures emeses des de la seva entrada al registre fins el seu pagament efectiu.

Les dades del Termini mitjà de pagament a proveïdors parteixen de les dades publicades pel Ministeri d’Hisenda basades en el Període Mitjà de Pagament (en endavant PMP), tot i que són sensiblement diferents.

En aquest sentit si el PMP mesura el retard en el pagament del deute comercial en termes econòmics, com a indicador distint respecte el període legal de pagament establert en la normativa en matèria de contractació que és de 30 dies en termes general. El concepte de Termini mitjà de Pagament a proveïdors, incorpora en origen els 30 dies legals per aproximar-se al termini real de pagament trimestral mig de les factures.

0 Registres carregats
Període Mig de Pagament (PMP)

En Compliment de Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i tal com especifica el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions.

Any 2021
 • El període mitjà de pagament al primer trimestre de 2021, va ser de: 17,15 dies 
 • El període mitjà de pagament al segon trimestre de 2021, va ser de: 15,66 dies
Any 2020
 • El període mitjà de pagament al primer trimestre de 2020, va ser de: 16,94 dies 
 • El període mitjà de pagament al segon trimestre de 2020, va ser de: 15,16 dies
 • El període mitjà de pagament al tercer trimestre de 2020, va ser de: 17,91 dies
 • El període mitjà de pagament al quart trimestre de 2020, va ser de: 15,24 dies
Any 2019
 • El període mitjà de pagament al primer trimestre de 2019, va ser de: 17,19 dies
 • El període mitjà de pagament al segon trimestre de 2019, va ser de: 19, 78 dies
 • El període mitjà de pagament al tercer trimestre de 2019, va ser de: 18,34 dies
 • El període mitjà de pagament al quart trimestre de 2019, va ser de: 21,22 dies
 
Any 2018
 • El període Mitjà de pagament al primer trimestre 2018, va ser de: - 5,78 dies
 • El període Mitjà de pagament al segon trimestre 2018, va ser de: +12,60 dies
 • El període Mitjà de pagament al tercer trimestre 2018, va ser de: +25,56 dies
 • El període Mitjà de pagament al quart trimestre 2018, va ser de: +16,75 dies
Any 2017
 • El període Mitjà de pagament al primer trimestre 2017, va ser de: - 9,58 dies
 • El període Mitjà de pagament al segon trimestre 2017, va ser de: - 9,84 dies
 • El període Mitjà de pagament al tercer trimestre 2017, va ser de: +6,92 dies
 • El període Mitjà de pagament al quart trimestre 2017, va ser de: +3,97 dies
Any 2016
 • El període Mitjà de pagament al quart trimestre 2016, va ser de: -8,42 dies
 • El període Mitjà de pagament al tercer trimestre 2016, va ser de: -8,33 dies
 • El període Mitjà de pagament al segon trimestre 2016, va ser de: - 8,28 dies
 • El període Mitjà de pagament al primer trimestre 2016, va ser de: - 6,43 dies
Any 2015 
 • El període Mitjà de pagament al quart trimestre 2015, va ser de: - 6,79 dies
 • El període Mitjà de pagament al tercer trimestre 2015, va ser de: - 7,95 dies
 • El període Mitjà de pagament al segon trimestre 2015, va ser de: - 6,38 dies
 • El període Mitjà de pagament al primer trimestre 2015, va ser de: - 6,60 dies
Any 2014
 • El període Mitjà de pagament al quart trimestre 2014, va ser de: - 8,18 dies
 • El període Mitjà de pagament al tercer trimestre 2014, va ser de: - 5,46 dies