Gestió de Tributs, SIT i Recaptació 
Organisme de Gestió Tributària (ORGT)

Organisme autònom administratiu de la Diputació de Barcelona, creat amb la finalitat de portar a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic.

Gestió de tributs 

Ordenances Fiscals i de Preus Públics

Calendari fiscal

​Altra informació complementària:

Terminis de pagament i suspensió

Ajornaments i fraccionaments

Taula de beneficis fiscals

Serveis d'Informació Territorial (SIT)

​Cadastre