Si existeix algun acte administratiu, declaració responsable o comunicació prèvia amb incidència sobre el domini públic o la gestió dels serveis públics, aquí les podràs llegir. També hi trobaràs altra documentació d'interès públic especial.

Actes administratius amb incidència sobre el domini públic i als serveis

Any 2020

IMPORTANT!

Any 2018 

Any 2017