Amb la funció d'assistir el màxim responsable de l'ens en l'exercici de les seves atribucions i d'exercir les competències que li han estat delegades pel Ple, la Junta de Govern pren decisions sobre diferents temes. Aquí pots consultar els acords presos en el marc d’aquestes reunions, que no inclouen dades personals.

Acords de la Junta de Govern Local 

Les Juntes de Govern Local (JGL) es celebraran cada dijous a la Sala de Juntes, situada a la 3a planta de l'Edifici Històric de la Casa Consistorial.