Denúncia per excés de soroll

Denúncia per l'excés de soroll en diversos àmbits de la ciutat com locals, bars, habitatges i indústries.
En termini
Requisits previs
No cal complir cap requisit previ.
Preu / Taxa
Sense cost.
Documentació a aportar

Cal aportar la documentació següent:

  • Document identificatiu de la persona sol·licitant (DNI i passaport o certificat electrònic en el cas de petició via electrònica). En el cas de representació, document acreditatiu de la condició de representant, i document identificatiu del representant i de l'interessat.
  • Dades i la documentació addicional que es consideri oportuna per a denunciar els fets.
Descripció
Denúncia per l'excés de soroll en diversos àmbits de la ciutat com locals, bars, habitatges i indústries.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament.
Àrea tramitadora
Serveis al territori.
Qui el pot demanar
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015 (persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants , etc.), així com aquells que s'estableixi reglamentàriament.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
No n'hi ha.
Normativa
  •  Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 20/2009, de 4 d'abril, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA).
  • Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 22/1983 de 2 de novembre de Protecció de l'Ambient Atmosfèric.
Termini de Resolució
El període màxim és de tres mesos en caràcter general.
Silenci administratiu
Amb caràcter general, les sol·licituds presentades, un cop finalitzat el termini per resoldre sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa pertinent, s'entenen desestimades per silenci administratiu llevat normativa específica municipal que estableixi un règim diferent.
Normativa del silenci administratiu
  •   Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Capellades és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (capellades@capellades.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Onze de setembre, 4, 8786, Capellades, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 05/11/2021

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.