Volant o certificat d'empadronament individual (actual o històric)

Document emès per l'Ajuntament que informa de l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals o històriques que consten al Padró Municipal d'Habitants, als efectes de justificar la seva residència al municipi.

En termini
Preu / Taxa
Segons ordenances fiscals.
Documentació a aportar

Cal acreditar la identitat i si escau, la representació amb documents originals i en vigor o bé amb certificats electrònics vàlids. 

 

Descripció

El justificant del padró pot reflectir la situació actual o els moviments realitzats pel/per la sol·licitant durant un període de temps determinat al municipi de Calella. Aquest últim tipus és el certificat històric que només és necessari quan el requereix un organisme oficial o notari per a determinats tràmits o situacions excepcionals o, si us el demanen de manera expressa.

 

Organisme competent / Responsable
L'Àrea de Règim Intern de l'Ajuntament de Calella
Àrea tramitadora
Règim intern Secretaria.
Qui el pot demanar
La persona interessada o representant, legal o voluntària, degudament acreditada (físicament o de manera electrònica)
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial

El volant d'empadronament es pot sol·licitar de manera presencial, sol·licitant cita prèvia a la nostra Oficina d'Atenció Ciutadana, o bé de manera telemàtica.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant  l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils.

 

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Durant tot l'any.
Termini de sol·licitud
Si la sol·licitud es realitza de manera telemàtica, es rebra el document les 24 i 48 hores posteriors a la petició a l'adreça electrònica facilitada.
Normativa
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
  • Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.
  • Reial decret 1690/1986, d'11 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
  • Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
  • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten les instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.  
Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Calella és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (calella@calella.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. de l'Ajuntament, 9, 8370, Calella, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 02/11/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.