Instància genèrica

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l'ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.
En termini
Requisits previs
No cal complir cap requisit previ.
Preu / Taxa
Import gratuït, sens perjudici de les taxes o preus establerts als tràmits específics.
Documentació a aportar

Amb caràcter general no cal aportar documentació. Si voleu ampliar la informació descriptiva podeu adjuntar documents tenint en compte que:

  1. Només s'accepten fitxers en format PDF
  2. La mida màxima permesa per a la suma del conjunt de fitxers és de 15 MB
Descripció

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud a l'ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Recordeu incloure una descripció detallada de la vostra petició.

Organisme competent / Responsable
Ens en el qual es dirigeixi la petició.
Àrea tramitadora
La unitat responsable de la tramitació dependrà del motiu de la sol·licitud.
Qui el pot demanar
La persona interessada o el seu representant degudament acreditat/da.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els seus representants entre altres, estan obligats a la tramitació electrònica segons l'art. 14.2 de la Llei 39/2015. Així com aquells que s'estableixi reglamentàriament.

Les persones físiques també ho poden fer personalment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana sol·licitant cita prèvia.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Termini de sol·licitud
Durant tot l'any si no és un tràmit específic que tingui un termini establert legalment.
Normativa
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Termini de Resolució
El termini màxim és de tres mesos amb caràcter general, des de la data en què la instància hagi tingut entrada en el registre electrònic de l'Administració o Organisme competent per a la seva tramitació.
Silenci administratiu
Segons el contingut de la petició expressada a la instància.
Normativa del silenci administratiu
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Calella és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (calella@calella.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. de l'Ajuntament, 9, 8370, Calella, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 27/09/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.