Quants diners deu l'ens a les entitats financeres? Pots consultar-ho en aquest apartat.

Conjunt de dades que mostra l'evolució de l'endeutament de l'ens local, entenent-se per endeutament financer qualsevol quantitat determinada de diners, o la creació de disponibilitat creditícia, lliurada per un tercer (normalment una entitat financera), a l'entitat local, amb el compromís de retornar‐la en un termini establert mitjançant pagaments periòdics del principal més una retribució amb un tipus d’interès pactat.

0 Registres carregats

Aquest apartat mostrarà la informació d’endeutament de l’ens que consta al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP). En aquest sentit, s’hi publicarà una taula que recollirà la informació sobre el deute viu de l’ens, és a dir, la quantitat de diners que aquest, via crèdit, deu a les entitats financeres.