Per donar compliment a l’article 37.7 del RGPD i a l’article 31 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, tot seguit trobareu les dades de contacte del DPD de l'Ajuntament de Bonastre:

Nom:  Unitat de Protecció de dades i Transparència
Correu electrònic: sam.protecciodades@dipta.cat
Telèfon: 977.29.66.99
Adreça: C/ Pere Martell, núm. 2. C.P 43001 Tarragona

 

Per allò referent als Drets ARCO podeu clicar en el següent enllaç:

 

https://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/drets/drets_habeas_data/