Comunicació prèvia per a la realització d'obres. Declaració responsable

Tràmit necessari per les actuacions que per la seva escassa entitat i dificultat tècnica no requereixen direcció facultativa ni la presentació de documentació tècnica o projecte

Aquest tràmit es pot fer telemàticament o presencialment: 
Si es fa telemàticament, prèviament,  cal emplenar les dues sol·licituds (instància específica de comunicació d'obres i model autoliquidació impost i taxa)  i clicar el botó comença per tramitar la sol·licitud telemàtica i poder adjuntar les dues sol·licituds. També cal adjuntar una fotografia de l'estat actual anterior a les obres.

Recordeu que l'article 14.2 de la llei 39/2015 exposa els subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb l'administració ( les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica, els representants , els treballadors públics per tràmits relacionats amb la feina, notaris i registradors de la propietat i mercantil)

Si es fa presencial cal emplenar les dues sol·licituds juntament amb una fotografia

En termini
Documentació a aportar
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial
Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament de Balsareny és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (balsareny@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Ajuntament, 2, 8660, Balsareny, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 11/04/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu una licitació Presenteu una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.