Certificats Urbanístics

Aquest tràmit us permet sol·licitar l’emissió dels següents certificats urbanístics:

Compatibilitat urbanística: certificat acreditatiu de la compatibilitat urbanística d’una activitat amb el planejament vigent, i la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics que exigeixi l'activitat.

Qualificació urbanística: certificat acreditatiu de la qualificació urbanística d’un o d’uns terrenys, on s’indica les seves condicions d’urbanització.

D’antiguitat i legalitat: certificat acreditatiu de l’antiguitat i legalitat d’un immoble
En termini
Requisits previs
No cal complir cap requisit específic.
Preu / Taxa
Segons ordenances fiscals
Documentació a aportar

Les dades i documents a aportar varien en funció del tipus de certificat que se sol·licita i són els següents:

Certificat de compatibilitat urbanística:

 • Plànol de situació i emplaçament de la finca.
 • Memòria descriptiva de l'activitat projectada que descrigui la seva naturalesa i característiques principals.
 • Indicar les necessitats d'ús i aprofitament del sòl i subsol.
 • Requeriments de l'activitat respecte als serveis públics municipals.

Certificat de qualificació urbanística:

 • Dades d’identificació de la finca sobre la qual se sol·licita el certificat.
 • Plànol de situació i emplaçament de la finca.

Certificat d’antiguitat i legalitat:

 • Dades d’identificació de la finca sobre la qual se sol·licita el certificat. 
Descripció

Aquest tràmit us permet sol·licitar l’emissió dels següents certificats urbanístics:

Compatibilitat urbanística: certificat acreditatiu de la compatibilitat urbanística d’una activitat amb el planejament vigent, i la disponibilitat i la suficiència dels serveis públics que exigeixi l'activitat.

Qualificació urbanística: certificat acreditatiu de la qualificació urbanística d’un o d’uns terrenys, on s’indica les seves condicions d’urbanització.

D’antiguitat i legalitat: certificat acreditatiu de l’antiguitat i legalitat d’un immoble
Organisme competent / Responsable
Ens davant el qual formuleu la sol·licitud
Àrea tramitadora
Serveis al territori.
Qui el pot demanar
La persona interessada o representant, legal o voluntària, degudament acreditada.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

I si no tinc certificat, i no el puc aconseguir?

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l’any
Termini de sol·licitud
No n’hi ha
Mitjans de pagament
Segons ordenances fiscals
Normativa
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
 • Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
 • Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini de Resolució
Un mes
Silenci administratiu
Positiu a efectes de sol·licitud de les llicències urbanístiques que es demanin durant el termini de 6 mesos, que s’hauran d’atorgar si el projecte s’ajusta a les normes vigents en el moment de la sol·licitud del certificat.
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament d'Avinyonet del Penedès és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (avinyonet@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Vila, 1, 8793, Avinyonet del Penedès, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 01/07/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.