Llicència primera ocupació

És la manera d’intervenció de l’administració que té per objecte comprovar una vegada finalitzada la construcció, l’ampliació o reforma el compliment de les condicions que s’han fixat en la llicència d’obra concedida en el seu moment i per la qual es va sol·licitar la primera ocupació. Aquesta llicència és necessària per poder efectuar la prèvia ocupació de l’immoble i és independent de la llicència d’instal·lació i funcionament autoritzant l’ús de la vivenda. Les vivendes de VPO hauran de presentar la cèdula de qualificació definitiva que ha facilitat el promotor.

En termini
Preu / Taxa
Segons Ordenances Fiscals.
Descripció

Cal presentar-les en el registre general de l'Ajuntament adjuntant la documentació relacionada:

  1. Imprès per a la sol·licitud de primera ocupació (instància genèrica).
  2. Fotocòpia de la llicència d’obres de nova planta, reforma, rehabilitació o ampliació.
  3. Certificat de la finalització de l’obra.
  4. Justificants d’haver sol·licitat l’alta de l’impost de béns immobles de naturalesa urbana.
  5. Quatre fotografies de l’edifici o instal·lació i del seu entorn i dues més dels vials adjacents.
  6. Aportar Certificat del Gestor de residus de la construcció (Decret 161/2001).
  7. Plànols finals d'obra.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Serveis Tècnics Municipals
Qui el pot demanar

La persona titular de la llicència d'obres

Si aquesta delega en un representant, a més de les dades del titular s'han d'indicar les dades corresponents al representant

Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Telemàticament a través la nostra web: www.avinyonet.org en l’apartat tramitació electrònica i/o en la SEU Electrònica.

Presencialment dirigint-vos a l'oficina d'Atenció al Ciutadà situada a l'Ajuntament - Plaça de la Vila, 1 - 08973 Avinyó Nou, en horari d'atenció al públic.

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Mitjans de pagament
Transferència bancària.
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament d'Avinyonet del Penedès és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (avinyonet@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Vila, 1, 8793, Avinyonet del Penedès, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 01/07/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.