Comunicació prèvia o Assabentat d'obres

Per a poder executar determinades obres considerades com a obres menors se substitueix la necessitat d'obtenir la  Llicència Urbanística, per l’Assabentat d’Obra o Comunicació Prèvia de la persona interessada a l'ajuntament.  En aquests casos, s’ha de donar coneixement a l'ajuntament dels treballs que es volen realitzar, omplint els impresos corresponents, de forma presencial o a través dels mitjans electrònics, informàtics o telemàtics que es trobin establerts. Les obres podran iniciar-se un cop pagat l’import corresponent.

Es consideren en règim d’Assabentat d’Obra les següents obres:

 • Tanques (a vial)
 • Tanques (a partions)
 • Rètols i tendals (sense afecció a carreteres)
 • Reparació teulada
 • Portes, finestres i persianes
 • Paviments
 • Enrajolats
 • Arrebossats
 • Pintura (interiors)
 • Reformes i rehabilitacions (sense afecció d’estructura)
 • Cuines
 • Banys
 • Sanitaris

Cal que presentin la següent documentació

 •     Model normalitzat de sol·licitud de comunicació prèvia d'obres degudament omplert i signat digitalment
 •     Cròquis i/o fotos de les obres a realitzar
 •     Breu descripció de les obres a realitzar
 •     Pressupost detallat de la instal·lació.
 •     Comprovant de realització de l'autoliquidació mitjançant transferència bancària.

 

En termini
Requisits previs

Descarregar i emplenar els documents associats al tràmit, que trobareu en el desplegable Més informació, el l'apartat "documents associats al tràmit"

Preu / Taxa

S'han de liquidar els següents conceptes:

 • Taxa urbanística: ( Ordenança fiscal núm. 8, article 6, epígraf a) 0,8% amb un mínim de 25,00 €)
 • ICIO: ( Ordenança fiscal núm. 5, article 8) 2,5% i un 4% si es comença obra sense permís
 • Placa d'obres 5,00€

 

Documentació a aportar

A part de la documentació descrita en l'apartat de Descripció, visible en el desplegable de Mes informació,

Caldrà que us descarregueu i empleneu degudament els documents associats al tràmit, visibles en l'apartat de "documents associats al tràmit" en el desplegable de més informació. un cop descarregats i emplenats els haureu d'adjuntar abans de finalitzar el tràmit amés a més de la documentació abans esmentada en primer paràgraf.

Descripció

Resten subjectes a comunicació prèvia les instal·lacions de plaques fotovoltàiques per autoconsum. Sempres que la instal·lació es faci en la teulada del habitatge de forma cooplanar a la pemdent d'aquesta, estigui en sol urbà i l'edifici no estigui catalogat. En aquest supòsit específic caldrà aportar la següent documentació adjunta a la sol·licitud de comunicació prèvia d'obres:

 •     Model normalitzat de sol·licitud de comunicació prèvia d'obres degudament omplert i signat digitalment
 •     Declaració responsable de l’empresa instal·ladora
 •     Declaració responsable del tècnic que subscriu el projecte (si el projecte no està visat)
 •     Memòria tècnica de la instal·lació subscrita per tècnic competent  i signada electrònicament (no cal que estigui visada).
 •     Pressupost detallat de la instal·lació.
 •     Comprovant de realització de l'autoliquidació mitjançant transferència bancària.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Serveis Tècnics Municipals
Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que vulgui realitzar una obra que es descrigui en l'apartat anterior.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Telemàticament a través la nostra web: www.avinyonet.org en l’apartat tramitació electrònica i/o en la SEU Electrònica.

Presencialment dirigint-vos a l'oficina d'Atenció al Ciutadà situada a l'Ajuntament - Plaça de la Vila, 1 - 08973 Avinyó Nou, en horari d'atenció al públic.

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
 Tot l'any
Mitjans de pagament

Transferència bancària

O si es sol·licita presencialment en efectiu i/o tarja de crèdit

Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament d'Avinyonet del Penedès és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (avinyonet@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Vila, 1, 8793, Avinyonet del Penedès, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 01/07/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.