Llicència d'obres majors

És necessària per a poder realitzar qualsevol mena d’obra major. Es consideren obres majors les següents:

 • Construcció de nova planta (edificis i instal·lacions de total mena)
 • Reparació integral d'edificis (rehabilitacions i reparacions)
 • Ampliació de superfície i volum d'edificis o modificació de l'aspecte interior d'edificis (reformes integrals i/o que impliquin la variació del nombre d'establiments)
En termini
Requisits previs

Descarregar i emplenar els documents associats al tràmit, que trobareu en el desplegable Més informació, el l'apartat "documents associats al tràmit"

Preu / Taxa

S'han de liquidar els següents conceptes:

 • Taxa urbanística: ( Ordenança fiscal núm. 8, article 6, epígraf a) 0,8% amb un mínim de 25,00 €)
 • ICIO: ( Ordenança fiscal núm. 5, article 8) 2,5% i un 4% si es comença obra sense permís
 • Placa d'obres 5,00€
Documentació a aportar

A part de la documentació descrita en l'apartat de Descripció, visible en el desplegable de Mes informació,

Caldrà que us descarregueu i empleneu degudament els documents associats al tràmit, visibles en l'apartat de "documents associats al tràmit" en el desplegable de més informació. un cop descarregats i emplenats els haureu d'adjuntar abans de finalitzar el tràmit amés a més de la documentació abans esmentada en primer paràgraf.

Descripció

Les sol·licituds de llicència d’obra cal presentar-les telemàticament o presencialment en el registre general de l'Ajuntament adjuntant, a més, la següent informació:

 1. Imprès per a la sol·licitud de llicència d’obra major
 2. Còpia del projecte tècnic, subscrit per facultatiu competent i pel sol·licitant, i visat pel corresponent col·legi professional
 3. El full d'assumpció de la direcció facultativa de les obres visat pel col·legi professional corresponent.
 4. En el supòsit d'obres de reforma, cal adjuntar, a més, plànols explicatius de l'estat actual de l'edificació i fotografies que mostrin des de diferents perspectives l'estat actual de l'element o edifici, així com la seva relació amb l'entorn
 5. Estudi de seguretat i salut, o d’un estudi bàsic, segons els casos.
 6. Aprovació del Pla de seguretat i de la designació del coordinador de seguretat, tot i que la manca de justificació no condiciona l'atorgament de la llicència.
 7. En els casos en què es produeixi requeriment de l’Ajuntament, per causes objectives especials, s’ha d’aportar la documentació acreditativa de la propietat o dels drets que s’ostentin sobre l’immoble.
 8. Full d’estadística de l’edificació.
 9. Per a obres que requereixin projecte tècnic, caldrà presentar, d’acord amb la Disposició final primera del Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, un document d’acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió de les runes procedents de l’obra.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Servesi Tècnics Municipals
Qui el pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica que vulgui realitzar una obra que es descrigui en l’apartat anterior.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Telemàticament a través la nostra web: www.avinyonet.org en l’apartat tramitació electrònica i/o en la SEU Electrònica.

Presencialment dirigint-vos a l'oficina d'Atenció al Ciutadà situada a l'Ajuntament - Plaça de la Vila, 1 - 08973 Avinyó Nou, en horari d'atenció al públic.

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Mitjans de pagament
Transferència bancària
Termini de Resolució
Amb caràcter general el termini màxim de resolució serà de 3 mesos com a màxim, a comptar des de l'endemà de la data de registre de la sol·licitud.
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament d'Avinyonet del Penedès és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (avinyonet@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Vila, 1, 8793, Avinyonet del Penedès, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 01/07/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.