Sol·licitud d'alta al cens d'animals domèstics

Consisteix a censar al municipi de residència els animals domèstics d’acord amb la llei 22/2003 de 4 de Juliol de Protecció dels animals i d’acord amb la Llei 10/1999 de 30 de juliol sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

En termini
Requisits previs

Descarregar i emplenar els documents associats al tràmit, que trobareu en el desplegable Més informació, el l'apartat "documents associats al tràmit"

Documentació a aportar

A part de la documentació descrita en l'apartat de Descripció, visible en el desplegable de Mes informació,

 

Caldrà que us descarregueu i empleneu degudament els documents associats al tràmit, visibles en l'apartat de "documents associats al tràmit" en el desplegable de més informació. un cop descarregats i emplenats els haureu d'adjuntar abans de finalitzar el tràmit amés a més de la documentació abans esmentada en primer paràgraf.

Descripció

Cal presentar-les en el registre general de l'Ajuntament adjuntant la documentació relacionada:

Gats i gossos

  1. Sol·licitud d’Inscripció en el registre municipal de tinença d’animals domèstics
  2. Còpia documentació de l’animal.

Gossos considerats potencialment perillosos

  1. Sol·licitud d’inscripció en el registre municipal de tinença d’animals domèstics
  2. Fotocòpia compulsada DNI
  3. Certificat emès per la Delegació Territorial de Medi Ambient conforme no ha estat sancionat d’acord amb allò que disposa l’article 3.2 C del Decret 170/2002.
  4. Certificat d’aptituds psico-físiques emès per un centre autoritzat.
  5. Certificat de l’assegurança de responsabilitat civil en vigor del gos per un import mínim de 150.254,00 euros.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà)
Qui el pot demanar
Qualsevol persona interessada.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Telemàticament a través la nostra web: www.avinyonet.org en l’apartat tramitació electrònica i/o en la SEU Electrònica.

Presencialment dirigint-vos a l'oficina d'Atenció al Ciutadà situada a l'Ajuntament - Plaça de la Vila, 1 - 08973 Avinyó Nou, en horari d'atenció al públic.

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament d'Avinyonet del Penedès és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (avinyonet@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Vila, 1, 8793, Avinyonet del Penedès, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 30/06/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.