Llicència de parcel.lació

Aquesta és necessària a l’hora de voler dividir un terreny en dues o més porcions, modificar els límits entre dues parcel·les o realitzar permutes de superfície. També es necessita per tal de poder formalitzar l’escriptura pública de segregació i la posterior inscripció al Registre de la Propietat.

 

En termini
Requisits previs
Descarregar i emplenar els documents associats al tràmit, que trobareu en el desplegable Més informació, el l'apartat "documents associats al tràmit"
Preu / Taxa
Segons Ordenances Fiscals.
Documentació a aportar

A part de la documentació descrita en l'apartat de Descripció, visible en el desplegable de Mes informació,

 

Caldrà que us descarregueu i empleneu degudament els documents associats al tràmit, visibles en l'apartat de "documents associats al tràmit" en el desplegable de més informació. un cop descarregats i emplenats els haureu d'adjuntar abans de finalitzar el tràmit amés a més de la documentació abans esmentada en primer paràgraf.

Descripció

Les sol·licituds de Llicència de Parcel·lació cal presentar-les en el Registre General de l'Ajuntament adjuntant, a més, la següent informació:

En el cas d’Autorització Ambiental (Annex I) també es pot presentar l’expedient directament al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, i la documentació annexa és la que s’indica en el Decret 136/1999 títol 4, capítols 1 i 3.

  • Memòria en la qual es faci referència al Pla que estableixi les condicions de la parcel·lació, es descrigui la finca a parcel·lar, es justifiqui jurídicament i tècnica l'operació de parcel·lació i es descriguin les parcel·les resultants, amb expressió de la seva superfície i emplaçament.
  • Certificat (o nota simple actualitzada) de domini i estat de càrregues de la finca o finques objecte de parcel·lació, expedit pel Registre de la Propietat Immobiliària. Si la finca o finques no constessin immatriculades, s'ha d’indicar aquesta circumstància, s'ha d’acompanyar el títol o títols que acreditin el domini i se n'ha d’assenyalar la descripció tècnica amb indicació de la seva naturalesa, situació, partions i superfície segons certificació cadastral.
  • Plànol de situació o emplaçament a escala no inferior a 1:2000.
  • Plànol topogràfic d'informació a escala 1:500 en el qual se situïn les partions de la finca i es representin els elements naturals i constructius existents, així com les determinacions dels Plans d'ordenació vinculants.
  • Plànol de parcel·lació a la mateixa escala.
Organisme competent / Responsable
Ajuntament
Àrea tramitadora
Serveis Tècnics Municipals
Qui el pot demanar
Qualsevol persona interessada.
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Telemàticament a través la nostra web: www.avinyonet.org en l’apartat tramitació electrònica i/o en la SEU Electrònica.

Presencialment dirigint-vos a l'oficina d'Atenció al Ciutadà situada a l'Ajuntament - Plaça de la Vila, 1 - 08973 Avinyó Nou, en horari d'atenció al públic.

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l'any.
Mitjans de pagament
Transferència bancària.
Documents associats al tràmit
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament d'Avinyonet del Penedès és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (avinyonet@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Vila, 1, 8793, Avinyonet del Penedès, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 30/06/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.