Pròrroga de llicència d’obres

Aquest tràmit us permet sol·licitar la pròrroga del termini per a començar o acabar les obres subjectes a llicència urbanística.

La pròrroga s’obtindrà per la meitat del termini de què es tracti, sempre que se sol·liciti de manera justificada abans d’exhaurir-se el termini establert.
En termini
Requisits previs

Cal complir el següent:

 • Haver realitzat el pagament de la corresponent taxa associada a aquest tràmit.
 • Sol·licitar la pròrroga abans d’exhaurir-se el termini previst a la llicència.
Preu / Taxa
Segons ordenances fiscals
Documentació a aportar

Cal aportar:

 • Certificat del tècnic sobre l'estat i el percentatge d'obra executat (Memòria de l'estat de l'obra). 
Descripció

Aquest tràmit us permet sol·licitar la pròrroga del termini per a començar o acabar les obres subjectes a llicència urbanística.

La pròrroga s’obtindrà per la meitat del termini de què es tracti, sempre que se sol·liciti de manera justificada abans d’exhaurir-se el termini establert.
Organisme competent / Responsable
Ens davant el qual heu sol·licitat llicència d’obres.
Àrea tramitadora
Serveis al territori.
Qui el pot demanar
La persona interessada o representant, legal o voluntària, degudament acreditat/da. 
Canals de tramitació
Electrònic / Presencial / Correu postal

Estan obligats a l'ús del canal electrònic en les seves relacions amb les Administracions Públiques, els subjectes de l'art. 14.2 de la Llei 39/2015, així com aquells que s'estableixin reglamentàriament.

Si voleu tramitar la petició electrònicament cal que disposeu d'un certificat digital. Us caldrà iniciar la tramitació tot emplenant el formulari web i signant-lo digitalment.

Podeu consultar els certificats digitals admesos pel validador del Consorci AOC

De tots els sistemes d'identificació disponibles la manera més senzilla de tramitar és mitjançant l'IdCat Mobil, que facilita la identificació i signatura electròniques a través de dispositius mòbils, i es pot utilitzar per a fer tràmits amb les administracions i ens que integren el sector públic de Catalunya Vídeo explicatiu de com sol·licitar-lo.

I si no tinc certificat, i no el puc aconseguir?

Descarregar la sol·licitud per a tramitació presencial
Període de l'any en què es pot demanar
Tot l’any
Termini de sol·licitud

S’ha de sol·licitar abans de la finalització del termini previst a la llicència per a l’inici o finalització de les obres.

Si la llicència no fixa cap termini, aquest serà d’un any per a començar-les i de tres anys per a acabar-les.
Mitjans de pagament
Segons ordenances fiscals
Normativa
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Urbanisme.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
Termini de Resolució
Amb caràcter general, un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud o, si és el cas, des del dia en que s’hagin esmenat els errors d’aquesta.
Silenci administratiu
Positiu
Normativa del silenci administratiu
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
Vies de reclamació
Les ordinàries del procediment administratiu
Informació bàsica sobre protecció de dades:

En compliment del previst a l’article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, en relació amb l’establert a l’article 13 del Reglament General de Protecció de dades , l’informem que les seves dades són necessàries per a la gestió del tràmit o prestació del servei que esteu realitzant.

Al respecte, s’indica que Ajuntament d'Avinyonet del Penedès és el responsable del tractament d’aquestes dades personals, que conservarà de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i  limitació mitjançant la remissió d’un escrit dirigit per mitjans electrònics (avinyonet@diba.cat), o en format paper, ja sigui presencialment o per correu postal a l’adreça següent: Pl. Vila, 1, 8793, Avinyonet del Penedès, (Barcelona)

Per a més informació, consulti la nostra política de privacitat
Actualitzat el 01/07/2022

Autònoms i empreses

Assistent de tràmits per negocis Assistent de tràmits per negocis
Conèixer tots els tràmits necessaris del vostre negoci ara serà més sencill amb l'assistent d'activitats econòmiques.
Presenteu una factura Presenteu una factura
Sou proveïdor d'aquest ens? Doncs, recordeu que heu d'enviar les factures electrònicament.
Presenteu-vos a una licitació Presenteu-vos a una licitació
Consulteu i presenteu-vos a les licitacions en curs d'aquest ens.
Canal empresa (FUE) Canal empresa (FUE)
Teniu o voleu obrir un negoci? Tramiteu des d'un únic lloc amb les diferents administracions.