Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l'ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d'activitats, patrimonials i interessos.

Antonio Perea Hervera

Càrrec Alcalde

Partit polític Moviment d'Esquerres (MES)

Membre de Junta de Govern

Membre de Comissions Informatives

Correu electrònic aperea1@xtec.cat

Tipus Càrrec electe

ASSIGNACIONS ECONÒMIQUES ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ LOCAL.

Establir que, amb efectes del dia 13 de juny, data de constitució d’aquest Ajuntament, un règim de dedicació parcial pel membre de la Corporació que desenvolupi el càrrec d’Alcalde, fixant una retribució íntegra anual per la quantia de 29.343,28  euros de sou brut a dividir en 14 mensualitats.

I, sol·licitar a l’Oficina Territorial de la Tresoreria General de la Seguretat Social la filiació i/o alta en el Règim General de la Seguretat Social de l’Alcalde de la forma legal i reglamentària que correspongui.

Establir, amb efectes del dia 13 de juny, data de constitució d’aquest Ajuntament, el règim d’indemnitzacions a favor dels membres de la Corporació, per l’assistència efectiva a cadascuna de les sessions dels Òrgans Col·legiats de la Corporació de les quals formen part, les quantitats següents:

·  Assistència a cadascuna de les sessions del Ple de l’Ajuntament:     _______   40 €

·  Assistència a cadascuna de les sessions de la Junta de Govern Local: ______  40 €

·  Assistència  a  cada Comissió Informativa:  __________________________   40 €

·  Assistència  a  cada Comissió Especial de Comptes:  ___________________  40 €

·  Assistència a les reunions d’àrees de gestió i altres reunions relacionades

   directament amb el càrrec ________________________________________   40 €

A aquestes percepcions s’efectuaran les retencions que corresponguin d’acord amb la legislació vigent sobre l’I.R.P.F.   

Establir, amb efectes del dia 13 de juny, data de constitució d’aquest Ajuntament, que tots els membres de la Corporació tindran dret a rebre les indemnitzacions per les despeses efectivament realitzades en l’exercici del seu càrrec, prèvia acreditació documental i que siguin degudament aprovades.

La indemnització per quilometratge s’abonarà a raó de 0,30 euros/Km.