No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí t'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE 3/2017

Data d'inici de la sessió 25-05-2017

Hora d'inici de la sessió 20.00 HORES

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.

2.- Donar compte Decrets Alcaldia:

      · Decret de contractació d’un peó per reforç de personal de la brigada municipal.

3.- Donar compte de l´Informe d’execució trimestral del Pressupost 2017, primer trimestre, a comunicar al MINHAP, compliment obligacions Ordre HAP/2105/2012. 

4.- Donar compte de l´Estat d’execució del Pressupost i sobre el Moviment i Situació de Tresoreria, primer trimestre 2017.

5.- Donar compte de l´Informe anual de Morositat 2016.

6.- Aprovació Annex Econòmic al Conveni per la prestació del servei de recollida de residus pel sistema porta a porta.

7.- Aprovació inicial modificació puntual núm. 8 del POUM Alteració del redactat de l’art. 188.4 de les normes urbanístiques.

8.- Aprovació inicial modificació puntual núm. 9 del POUM relativa al PA-TI-32.

9.- Mocions.                         

10.- Precs i preguntes.