No saps quan se celebra la propera sessió plenària? Aquí te n'indiquem la data, el lloc, l'hora i els punts que s'han inclòs a l'ordre del dia.

PLE 11/2017

Data d'inici de la sessió 25-09-2017

Hora d'inici de la sessió 21,00 h

Lloc SALA DE PLENS

Tipus Ordinària

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l'acta de la sessió ordinària de data 12 de setembre de 2017

2. Donar compte al Ple, si escau, dels Decrets d'Alcaldia números 142/2017, de data 4 de setembre de 2017, a 154/2017, de data 21 de setembre de 2017

3. Donar compte al Ple, si escau, d'informació sobre l'execució pressupostària i els moviments de la tresoreria municipal

4. Informes al Ple, si escau, de l'Alcaldia i de les Regidories

5. Aprovació, si escau, de l'elecció del Jutge de Pau Substitut del municipi d'Alfarràs

6. Assumptes d'urgència

7. Precs i preguntes